Polityka ochrony prywatności
Kancelarii Radcy Prawnego Karoliny Bonarskiej-Lenarczyk

I. Postanowienia wstępne

 1. Kancelaria Radcy Prawnego Karoliny Bonarskiej-Lenarczyk (dalej jako: „Kancelaria”) dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem i szanować prywatność każdej osoby, której dane osobowe przetwarza.
 2. Kancelaria zapewnia, że powierzone jej dane są przetwarzane zgodnie z prawem, w szczególności zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).
 3. Celem niniejszej Polityki Prywatności (dalej jako: „Polityka”) jest wyjaśnienie zasad przyjętych przez Kancelarię dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz omówienie Pana/Pani podstawowych praw związanych z przetwarzaniem przez nas Pana/Pani danych osobowych. W Polityce uregulowano:
  a) rodzaje danych osobowych gromadzonych przez Kancelarię;
  b) sposób wykorzystania tych danych;
  c) prawa osób, których dane są przetwarzane przez Kancelarię;
  d) kategorie podmiotów, którym dane te są udostępniane;
  e) środki ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych;
  f) sposób kontaktu w sprawie realizacji praw osób, których dane są przetwarzane przez Kancelarię;
  g) stosowane przez Kancelarię środki i metody ochrony danych osobowych,
  h) informacje dotyczące plików cookies.

II. Słowniczek

 1. dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres, numer dowodu osobistego. Osobą możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez powołanie się na numer identyfikacyjny albo jeden lub kilka specyficznych czynników określających jej cechy fizyczne, fizjologiczne, umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne. Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań;
 2. przetwarzanie danych – jakiekolwiek operacje wykonywane na danych osobowych, takie jak zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie, a zwłaszcza te, które wykonuje się w systemach informatycznych;
 3. naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych;
 4. Klient – podmiot, na rzecz którego Kancelaria świadczy usługi prawne.

III. Administrator Danych Osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Karolina Bonarska-Lenarczyk, prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Kancelaria Prawna radca prawny Karolina Bonarska-Lenarczyk, pod adresem: ul. Łucka 2/4/6 lok. 35, 00-845 Warszawa, NIP: 1181587209, REGON: 363872380.
 2. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez ww. adres korespondencyjny, jak również poprzez adres e-mail: kancelaria@bonarska-lenarczyk.com.

IV. Zasady zbierania danych osobowych

 1. Kancelaria, jako podmiot przetwarzający dane osobowe w ramach świadczenia usług prawnych, uzyskuje dane osobowe przede wszystkim bezpośrednio od swoich Klientów. W przypadku, gdy służbowe dane kontaktowe nie zostały zebrane bezpośrednio od osoby, której one dotyczą (np. poprzez otrzymanie przez prawnika Kancelarii wizytówki zawierającej takie dane), mogły być one przekazane przez reprezentowany podmiot bądź pozyskane z publicznie dostępnych źródeł, takich jak publiczne rejestry (np. Krajowy Rejestr Sądowy).
 2. Kancelaria uzyskuje dane osobowe, w szczególności, w zakresie:
  a) informacji kontaktowych (m.in. nazwisko, adres zamieszkania/pobytu/ korespondencyjny/ prowadzenia działalności gospodarczej, e-mail oraz numer telefonu);
  b) służbowych informacji kontaktowych (m.in. stanowisko, dział i nazwa instytucji);
  c) potrzebnych do wystawienia faktury VAT (m.in. NIP, REGON);
  d) dostarczanych treści (m.in. zdjęcia, artykuły i komentarze);
  e) wyroków i naruszeń prawa.

V. Sposób i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych

 1. Kancelaria:
  a) zapewnia przejrzystość przetwarzania danych osobowych;
  b) informuje o przetwarzaniu danych w momencie ich zbierania, za wyjątkiem sytuacji w których na podstawie odrębnych przepisów nie jest do tego zobowiązany;
  c) zbiera dane osobowe dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów, w zakresie niezbędnym do wskazanego celu i nie poddaje ich dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami;
  d) zapewnia kontrolę nad rodzajem i zakresem przetwarzanych danych osobowych, okresem oraz sposobem ich przetwarzania, a także osobami upoważnionymi do ich przetwarzania oraz dokłada wszelkich starań w celu bezpieczeństwa powierzonych informacji i danych osobowych;
  e) przechowuje dane osobowe w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania;
  f) zapewnia odpowiednią administracyjną, techniczną i fizyczną ochronę danych osobowych przed przypadkowym, bezprawnym lub nieupoważnionym uszkodzeniem, utratą, modyfikacjami, dostępem, ujawnieniem lub wykorzystaniem;
  g) przechowuje dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego dane osobowe zostały zgromadzone, chyba że co innego wynika z przepisów obowiązującego prawa;
  h) podejmuje środki w celu zniszczenia lub permanentnego pozbawienia możliwości identyfikacji danych osobowych, jeżeli jest to wymagane przez przepisy obowiązującego prawa lub jeżeli dane osobowe nie są dłużej potrzebne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane;
  i) respektuje obowiązki wynikające z tajemnicy zawodowej radcy prawnego i adwokackiej.
 2. Dostęp do danych osobowych posiadają Kancelaria, jej pisemnie upoważnieni pracownicy, współpracownicy oraz osoby świadczące usługi na jej rzecz. Dostęp do danych osobowych przez w/w osoby odbywa się w wyłącznie celu i zakresie określonym przez Kancelarię. Osoby, które zostały upoważnione do przetwarzania danych, są zobowiązane do zachowania w ścisłej tajemnicy danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia.
 3. Kancelaria oraz osoby upoważnione do przetwarzania tych danych stosują środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

VI. Cel przetwarzania danych osobowych

 1. Gromadzone przez Kancelarię dane przetwarzane są m.in. w następujących celach:
  a) świadczenia usług lub wykonywania umów zawieranych przez Kancelarię z Klientami, administrowanie nimi i informowanie o nich przez Kancelarię, w tym organizowania szkoleń, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami współpracującymi z Administratorem (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  b) bieżącego kontaktu w związku z zawarciem lub wykonywaniem umowy, przedstawieniem oferty, przesłaniem zlecenia, odpowiedzi na pytania (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  c) prowadzenia korespondencji e-mailowej oraz tradycyjnej związanej z wykonywaniem umów, zleceń, przedkładanymi ofertami i zapytaniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  d) kontaktu telefonicznego związanego z wykonywanymi usługami oraz prowadzoną działalnością, w tym realizowaniu umów, informowaniu o usługach (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  e) informowania o wydarzeniach organizowanych przez Kancelarię lub w których Kancelaria uczestniczy (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  f) realizacji umów, zleceń w tym dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
  g) odpowiedzi na pytania Klientów przesłane przez formularz kontaktowy na stronie internetowej Kancelarii www.bonarska-lenarczyk.com (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  h) nawiązania współpracy z Klientem lub pracodawcą/mocodawcą Klienta (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  i) realizacji obowiązków prawnych ciążących na Kancelarii, które wynikają np. z ustawy o radcach prawnych lub innych przepisów regulujących świadczenie usług prawnych, a także przepisów dotyczących rachunkowości oraz podatkowych (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO)
  j) w innych prawnie uzasadnionych celach, w związku z działalnością Kancelarii, związanych z zawieraniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych, tworzeniem sieci kontaktów, szacowania ryzyka i udoskonalanie działalności Kancelarii, m.in. rozwoju świadczonych usług, zarządzania komunikacją, analizowania i ulepszania świadczonych przez nią usług, co stanowi prawnie uzasadniony interes Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
  k) oszacowania zainteresowania zatrudnieniem i kontaktu w sprawie możliwości zatrudnienia w Kancelarii oraz rekrutacji: w celu wykonania obowiązków prawnych związanych z procesem rekrutacji (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. c RODO); w celu przeprowadzenia rekrutacji i zawarcia umowy z kandydatem na jego żądanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO). W ramach procesów rekrutacyjnych Kancelaria oczekuje przekazywania danych osobowych (CV lub życiorys) jedynie w zakresie określonym w przepisach prawa. Jeśli kandydat poda także inne dane, niewymagane przez Kancelarię w ogłoszeniu rekrutacyjnym, uznaje się, że wyraził zgodę na ich przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a), przy czym taką zgodę kandydat może wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. W razie, gdy przesłane aplikacje będą zawierać informacje nieadekwatne do celu, jakim jest rekrutacja, nie będą one wykorzystywane ani uwzględnione w procesie rekrutacyjnym;
  l) zgodnie z wymogami prawa lub w związku z toczącym się postępowaniem prawnym lub w związku z żądaniem organu władzy publicznej do udostępnienia informacji będących w posiadaniu Kancelarii, (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  m) zapewnienia zgodności przetwarzania danych z przepisami ochrony danych osobowych i wewnętrznymi regulacjami Kancelarii (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi realizację celów, o których mowa powyżej. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez Kancelarię przez okres niezbędny do realizacji wyżej wymienionych celów, jednak nie dłużej niż jest to nakazane przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

VII. Udostępnianie i powierzanie przetwarzania danych osobowych

 1. Kancelaria nie udostępnia, nie sprzedaje ani nie ujawnia w jakikolwiek inny sposób zbieranych danych osobowych, z wyjątkiem sytuacji opisanych w Polityce lub gdy wynika to z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Kancelaria może powierzyć przetwarzanie danych osobowych dostawcom usług działającym w jej imieniu. Zgodnie z zawartymi z nimi umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kancelaria wymaga od tych dostawców usług zgodnego z przepisami prawa, wysokiego stopnia ochrony prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych przetwarzanych przez nie w imieniu Kancelarii.

VIII. Uprawnienia osób których dane dotyczą

 1. W granicach przepisów prawa maja Państwo prawo:
  a) dostępu do swoich danych osobowych, w szczególności jako formy kontroli przetwarzania przez Kancelarię swoich danych osobowych, w szczególności uzyskania informacji o celu, zakresie i sposobie przetwarzania danych;
  b) dokonywania zmian, uzupełniania, sprostowania i aktualizacji przetwarzanych przez Kancelarię swoich danych osobowych;
  c) żądania usunięcia przetwarzanych przez kancelarię swoich danych osobowych;
  d) w przypadkach przewidzianych przepisami prawa – żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;
  e) z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją oraz w granicach przepisów prawa – złożyć sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych przez Kancelarię opartego na realizacji jej uzasadnionego prawnie interesu.
 2. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody, to mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych poprzez zgłoszenie tego w dowolny sposób Kancelarii. W takich sytuacjach Kancelaria dostosuje się do Państwa decyzji w stosunku do przyszłych aktywności, co oznacza, że cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonywanego przed cofnięciem zgody.
 3. W granicach przepisów prawa mają Państwo prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe Państwa dotyczące, które dostarczyli Państwo Kancelarii, oraz prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony Kancelarii, tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje Państwu tylko co do tych danych, które Kancelaria przetwarza na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.
 4. Wnioski dotyczące realizacji niniejszych uprawnień należy składać pisemnie lub elektronicznie na adresy wskazane w pkt III.
 5. W przypadku uznania, że przetwarzanie przez Kancelarię Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa, mogą Państwo skierować skargę do organu nadzorczego, w przypadku Rzeczypospolitej Polskiej – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Pliki cookies i oprogramowanie analizujące

 1. Korzystanie ze strony internetowej www.bonarska-lenarczyk.com nie wiąże się z koniecznością zalogowania, założenia konta czy podania swoich danych.
 2. Kancelaria, jej dostawcy usług i partnerzy handlowi gromadzą niektóre informacje za pomocą środków automatycznych, takich jak pliki cookies, podczas przeglądania strony internetowej www.bonarska-lenarczyk.com. Gromadzone w ten sposób informacje mogą zawierać: adres IP, typ przeglądarki, system operacyjny, odwiedzane adresy URL, a także informacje dotyczące czynności wykonywanych na stronie internetowej.
 3. Cookies zawierają niewiele informacji i są ściągane do Państwa komputera lub na inne urządzenie przez serwer obsługujący stronę www.bonarska-lenarczyk.com. Stosowana przez Państwo przeglądarka internetowa przesyła je z powrotem do strony www.bonarska-lenarczyk.com za każdym razem, kiedy Państwo z niej korzystacie, dzięki czemu serwer rozpoznaje Państwa i pamięta na przykład Państwa preferencje (odwiedziny lub poprzednie działania).
 4. Cookies mogą jednak pobierać dotyczące Państwa informacje (np. o języku, kraju i uprzednio oglądanych stronach) przy każdych odwiedzinach strony www.bonarska-lenarczyk.com. Więcej informacji na temat cookies można znaleźć na stronie //www.aboutcookies.org.
 5. Kancelaria wykorzystuje cookies wyłącznie do badania funkcjonalności strony www.bonarska-lenarczyk.com. Informacje te Kancelaria przechowuje przez okres do 5 lat. Informacje te nie mogą być powiązane z żadnymi osobami fizycznymi.
 6. Korzystając ze strony www.bonarska-lenarczyk.com zgadzają się Państwo na umieszczanie opisanych powyżej plików cookies w swoim komputerze lub na innym urządzeniu. Mogą Państwo jednak zawsze kontrolować zainstalowane cookies. Jednak usunięcie bądź zablokowanie cookies może wpłynąć na sposób korzystania ze strony www.bonarska-lenarczyk.com, ponieważ niektóre jej obszary mogą stać się niedostępne.
 7. Powyższa kontrola odbywa się za pomocą ustawień przeglądarki. Informacje na temat możliwości modyfikacji ustawień przeglądarki, blokowania i filtrowania plików cookies można znaleźć pod adresem: www.aboutcookies.org.
 8. W celu monitorowania strony internetowej www.bonarska-lenarczyk.com Kancelaria może korzystać z oprogramowania analizującego należącego do podmiotów trzecich, np. Google Analytics. Google Analytics można wyłączyć za pomocą rozszerzenia przeglądarki, który można pobrać ze strony: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 9. Dla wygody i w celu zapewnienia Państwu dodatkowych informacji, strona internetowej www.bonarska-lenarczyk.com zawiera łącza do stron internetowych administrowanych przez podmioty niezależne od Kancelarii np. Facebook lub LinkedIn. Mogą w nich obowiązywać odrębne klauzule lub polityka dotycząca ochrony prywatności. Kancelaria zachęca do zapoznania się z ich treścią. W odniesieniu do wszelkich witryn, do których łącza znajdują się na Serwisie, a które nie są własnością Kancelarii ani nie podlegają jej kontroli, Kancelaria nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich zawartość, korzystanie przez Państwa z tych witryn ani za obowiązujące w stosunku do nich zasady ochrony poufności informacji.

X. Zmiany i aktualizacje Polityki

Polityka przetwarzania danych osobowych może być na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Modyfikacje mają na celu uwzględnienie zmian w praktykach Kancelarii dotyczących postępowania z danymi osobowymi i wzmocnienie systemu ochrony danych osobowych.

XI. Kontakt

W celu uzyskania informacji o tym, czy i w jaki sposób Kancelaria wykorzystuje lub zamierza wykorzystywać Państwa dane osobowe, jak również w razie jakichkolwiek pytań lub uwag na temat Polityki, mogą Państwo w dowolnym czasie skontaktować się z Kancelarią.