Nasze specjalizacje

Nasi Eksperci

Skontaktuj się z Karoliną Bonarską – Lenarczyk

Skontaktuj się z Barbarą Kowalską-Czarnotą

Skontaktuj się z Aleksandrą Stępniak

Spory sądowe to nasza specjalność.

Rozwiązywanie sporów.

Wsparcie na etapie mediacji, negocjacji i innych alternatywnych sposobów rozwiązania sporu.

Reprezentacja przed sądami powszechnymi i sądami administracyjnymi.

Sporządzanie pism procesowych.

Zabezpieczanie roszczeń.

01

Wykorzystując wieloletnie doświadczenie Zespołu zapewniamy Państwu pomoc prawną w rozwiązywaniu sporów zarówno polubownie jak i w procesie sądowym. Dokonujemy analizy i oceny zasadności Państwa roszczeń oraz roszczeń strony przeciwnej, co pozwala nam na wypracowanie najkorzystniejszej dla Państwa na dany moment strategii prowadzenia sprawy.

Służymy wsparciem na etapie negocjacji, mediacji oraz innych form alternatywnego rozwiązania sporu pamiętając o tym, żeby rozwiązanie sporu nastąpiło dla Państwa w sposób najbardziej korzystny nie tylko pod kątem prawnym, ale również biznesowym.

Nasi prawnicy od lat skutecznie reprezentują Klientów przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sporządzamy wszystkie pisma procesowe, w tym środki odwoławcze, oraz pisma w toku postępowań.

Oferujemy Państwu m. in.:

  • Ocenę zasadności roszczeń
  • Rekomendację najkorzystniejszych sposobów rozwiązania sporu przy uwzględnieniu Państwa celów biznesowych
  • Reprezentację w trakcie negocjacji, mediacji i innych alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów
  • Reprezentację w postępowaniach sądowych
  • Przygotowywanie pozwów, wniosków, skarg, apelacji, zażaleń, odwołań, skarg kasacyjnych oraz pism w toku postępowania
  • Windykację roszczeń i dochodzenie należności
  • Prowadzenie postępowań zabezpieczających i egzekucyjnych
arrow_upward